1% informacje

Skąd ten 1%?

Każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część jego podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu.

Wysokość 1% można obliczyć mnożąc podatek należny (z pola 120) PRZEZ 1%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Przekazanie jednego procentu podatku nie jest ulgą podatkową i nie zmniejsza daniny dla fiskusa. Podatnik po prostu sam decyduje o jego przeznaczeniu.

Przekazanie nie następuje jako bezpośrednia wpłata pieniędzy przez podatnika, dokonuje go urząd skarbowy na zawarty w rocznej deklaracji wniosek. W związku z tym, w odróżnieniu od innych odliczeń, podatnik nie dokumentuje przekazania 1 procentu w żaden sposób. Wystarcza, żeby w deklaracji podał właściwy numer KRS – czyli Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, którą chce wesprzeć. Każdy podatnik może samodzielnie wybrać, na którą organizację pożytku publicznego przekaże swój 1%. Może też uszczegółowić podopiecznego organizacji lub cel który chce wesprzeć.

Na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną organizację. Ci podatnicy, którzy składają wiele formularzy podatkowych, mogą w każdym z nich wybrać inną organizację.

Przekazanie 1% może być anonimowe, ale w przypadku PIT-37 zaznaczając pozycję 127, wyrazić można zgodę na przekazanie organizacji której KRS wpisujemy, danych osobowych oraz kwoty wsparcia. W polu 128 można wpisać inne informacje, które dostanie fundacja, np. kontaktowy numer telefonu.

Kto może przekazać 1%?

Każdy podatnik który rozlicza się:

· na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji),

· ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

· podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe

· podatkiem liniowym 19% – od działalności gospodarczej

Pamiętać należy, że nie wszyscy rozliczają się z Urzędem Skarbowym wysyłając zeznanie podatkowe do końca kwietnia. Np. ryczałtowcy składają swój PIT 28 do końca stycznia. Co istotne, osoby które sprzedały nieruchomość, mogą uwzględnić Wasze subkonto również w PIT 38, płacąc podatek od wzbogacenia. Z kolei gracze giełdowi rozliczają swoje przychody z obrotu papierami wartościowymi w tym samym PIT 38.

Jak wypełnić PIT żeby móc przekazać 1%?

wypełniając odpowiednie rubryki w zeznaniu:

· PIT-36 – w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O – rubryki 305-306, oraz w bloku P – rubryki 307 – 308

· PIT-36L – w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N – rubryki 105-106, oraz w bloku O – rubryki 107-108

· PIT-37 – w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H – rubryki 124-125, oraz w bloku I – rubryki 126-127

· PIT-38 – w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G – rubryki 58-59, oraz w bloku H – rubryki 60-61

· PIT-39 – w zeznaniu podatkowym PIT-39 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G – rubryki 51-52, oraz w bloku H – rubryki 53-54

· PIT-28 – w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M – rubryki 126-127, oraz w bloku N – rubryki 128-129

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

Informację o wybranym celu szczegółowym, na który mają zostać przekazane środki należy umieścić w rubryce „cel szczegółowy 1%”, którą powinniśmy odnaleźć pod wnioskiem o przekazanie 1%. W tym miejscu wskazujemy na konkretny cel organizacji (np. budowę obiektu, akcję promocyjną) lub podajemy konkretnego podopiecznego na którego subkonto trafi kwota 1%.

Co to jest subkonto w fundacji?

To konto które działa przy organizacji pożytku publicznego, gdzie zbierane są wszelkie przejawy dobroczynności osób prywatnych i firm kierowane dla konkretnej osoby. Subkonto umożliwia przekazanie wpłat dla wybranej osoby, z grona podopiecznych danej organizacji. Subkonto to sposób na proste i bezproblemowe zbieranie pieniędzy na leczenie, transport i inne potrzeby niepełnosprawnego. Na takie subkonto trafia 1% podatku darczyńców a także darowizny oraz datki z smsów charytatywnych.

Fundusze zebrane na subkoncie nie trafiają bezpośrednio na prywatne konto podopiecznego lub do jego rąk. Organizacja refunduje jedynie koszty terapii, rehabilitacji i inne potrzeby sprzętowe, remontowe i bytowe podopiecznego przy pomocy subkonta. Podopieczny lub reprezentujący go opiekun dokonuje rozliczeń tych kosztów z organizacją u której posiada subkonto. |Rozliczenia dokonywane są na podstawie konkretnych zaleceń lekarzy oraz terapeutów. Każda organizacja posiada swój indywidualny regulamin rozliczania funduszy zebranych na subkoncie.

Jak zostać beneficjentem 1%?

Żeby móc zbierać 1% podatku trzeba być podopiecznym OPP (organizacji pożytku publicznego) która jest do tego uprawniona – posiada nr KRS. Na wykazie (OPP) uprawnionych do otrzymywania 1% za dany rok podatkowy, znajdują się tylko te, które spełniają ustawowe warunki. Wykaz tych organizacji znajdziesz na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego:

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Zostać podopiecznym organizacji i móc posiadać subkonto mogą osoby niepełnosprawne oraz przewlekle chore. Stan ten trzeba potwierdzić stosowna dokumentacją orzekającą i medyczną.

W przypadku osób niepełnoletnich, w kontakcie z organizacją pozostaje rodzic, w przypadku osoby nieposiadające pełni praw (ubezwłasnowolnione) – reprezentant na mocy decyzji Sądu o ubezwłasnowolnieniu.

Rodzaj oraz sposób przekazania odpowiedniej dokumentacji oraz wniosku o objecie opieką określają wewnętrzne regulaminy organizacji pożytku publicznego, które zazwyczaj opisane są na ich stronach internetowych.

Jak wybrać fundację która umożliwi tobie zbieranie 1%?

Zanim wybierzesz fundację szytą na miarę Twojej pociechy weź pod uwagę poniższe kryteria. Powinny one wpłynąć na Twoją decyzję, aby zbiórka na subkonto i refundacja kosztów działały po Twojej myśli.

1) Profil fundacji – niepełnosprawność Twojego dziecka powinna wpisywać się w cele fundacji, w jej statut, aby dziecko mogło się utożsamiać ze społecznością podopiecznych, ale i co najważniejsze, aby fundacja rozumiała Wasze potrzeby i bezproblemowo refundowała Wasze wydatki. Jeśli niezbędny jest wózek inwalidzki, to warto poszukać takiej fundacji, która wspiera osoby niepełnosprawne ruchowo. Rozważcie, czy fundacja powinna być „od wszystkiego”, czy nie lepiej jednak, aby była skoncentrowana na pomocy konkretnym jednostkom.

2) Wielkość fundacji – wraz z tym kryterium rośnie wiarygodność danej organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz jej możliwości dofinansowania podopiecznego, jednakże czas rozliczania faktur może się wydłużyć ze względu na liczbę podopiecznych, których obsługuje.

3) Prowizja – należy dokładnie zapoznać się ze statutem OPP oraz z regulaminem utworzenia subkonta, ponieważ niektóre fundacje pobierają tzw. prowizje od zebranych środków na subkoncie. Wykorzystują je np. na obsługę księgowości subkont, co wpływa na ich skuteczność i szybkość działania.

4) Dodatkowa pomoc – fundacje mogą także dofinansować zajęcia lub turnusy rehabilitacyjne, nawet marketing. Należy jednak zwrócić uwagę nie tylko na to, czy oferta jest atrakcyjna dla nas, ale na lokalizację tych zajęć!

5) Zakres refundacji – niezmiernie ważne jest, aby zapoznać się z kosztami refundowanymi z zebranych środków, czyli na co możemy zbierać faktury (pomoce edukacyjne i techniczne, terapie, turnusy rehabilitacyjne, leki, suplementy, konsultacje specjalistyczne, środki spożywcze, środki higieniczne, itp.). Istotne jest również, czego fundacja nie refunduje, a co może będzie można włączyć w ulgę rehabilitacyjną przy rocznym zeznaniu podatkowym.

6) Szybkość rozliczeń – w większości fundacji czas rozliczenia zależny jest od pracy urzędów skarbowych. Z reguły refundacje odbywają się ok października/listopada po przesłaniu informacji z US do naszej OPP. Proszę zapoznać się z regulaminem rozliczania faktury – jak długo są one ważne (6 m-cy, 2 lata?), na kogo mają być wystawione, aby mogły być poprawnie rozliczone.

7) Łatwość rozliczeń – biurokracja wokół, czyli opisywanie faktur (cel zakupu, zalecenie lekarza na dany lek, suplement i leczenie lub terapeuty na dane zajęcia rehabilitacyjne czy inne terapie).

8) Wsteczny czas rozliczania rachunków – jak długo ważne są faktury? Obserwuje się dużą rozbieżność – od 3 m-cy do bezterminowego okresu, od dnia podpisania umowy z OPP lub wcześniejsze.

9) Transparentność – chodzi tutaj głównie o dostęp do informacji na naszym subkoncie. Najlepiej, aby był bieżący, on-line, a nie na specjalne życzenie mailem raz w roku.

10) Kontakt/pomoc – w niektórych fundacjach można być pod opieką tzw przewodnika podopiecznego.

11) Szybkość założenia subkonta – jedne fundacje wymagają przesłania wniosku, zaświadczeń lekarskich i orzeczenia o niepełnosprawności w formie listownej. Następnie odsyłają umowę do podpisania, co razem składa się na proces nawet kilkutygodniowy. Inne z kolei ułatwiają podopiecznym życie i umożliwiają proces zakładania subkonta poprzez Internet, dosłownie w kilka minut. Przy pierwszej refundacji należy dosłać odpowiednie dokumenty.

12) Czas dostępu do środków – może by limitowany, np. do czerwca kolejnego roku.

13) Rodzaje subkont – oczywiście mam na myśli tutaj odpisanie 1% podatku, ale należy sprawdzić czy na subkonto podopiecznego można wpłacać darowizny oraz czy istnieje możliwość wpłacania darowizn w innej walucie. Czy regulamin OPP uwzględnia możliwość zbiórki środków poprzez aukcje lub inne akcje charytatywne?

Na co można przeznaczyć środki zgromadzone na subkoncie?

Ogólnie mówiąc zebrane pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji, leczenia, leków, dojazdów, wszelkich dostosowań czy kosztów codziennej egzystencji jak zakup ubrań lub żywności. Wachlarz możliwości, które będą sfinansowane ze środków zgromadzonych na subkoncie jest bardzo szeroki. Szczegółowy wykaz otrzymacie w mailu potwierdzającym utworzenie subkonta w danej organizacji. Warunkiem wypłaty środków jest przedstawienie faktur/rachunków za dokonane wydatki.

Opracowały:

Magdalena Mikołajaczak-Rydlewska

Joanna Wojtera-Kwiczor